card

Төвийн бүсийн говийн дэд бүсийн зам, тээвэр, логистикийн салбарын хөгжил байршлын бодлогын судалгаа

Судлаачид: Д.Готов, И.Базаррагчаа, М.Дэлгэрнасан

Он сар: 2019

Гүйцэтгэсэн байгууллагууд: Эдийн засгийн хүрээлэн

Бусад судалгаанууд

Бусад судалгаанууд