card

Төвийн бүсийн говийн дэд бүсийн эрүүл мэндийн салбарын хөгжил, байршлын бодлогын судалгаа

Судлаачид: Х.Цэвэлмаа

Он сар: 2019

Гүйцэтгэсэн байгууллагууд: Эдийн засгийн хүрээлэн

Бусад судалгаанууд

Бусад судалгаанууд