card

Төвийн бүсийн Говийн дэд бүсийн уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарын хөгжил, байршлын бодлогын судалгаа

Судлаачид: Б.Батболд /Зөвлөх/, Д.Далайцэцэг

Он сар: 2019

Гүйцэтгэсэн байгууллагууд: Эдийн засгийн хүрээлэн

Бусад судалгаанууд

Бусад судалгаанууд