card

Говийн дэд бүсийн хөгжлийн зорилтот хөтөлбөр боловсруулах судалгаа

Судлаачид: Б.Чинбат, В.Батцэнгэл

Ц.Базарханд, Д.Энхжаргал, Ч.Заяа

Он сар: 2019

Гүйцэтгэсэн байгууллагууд: Эдийн засгийн хүрээлэн

Бусад судалгаанууд

Бусад судалгаанууд