card

Макро эдийн засгийн дунд хугацааны төлөвийн талаар таамаглал боловсруулах, загварчлал

Судлаачид: Б.Түвшинтөгс

Он сар: 2016-2018

Гүйцэтгэсэн байгууллагууд: Монгол улсын их сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль 

Бусад судалгаанууд

Бусад судалгаанууд